Rada Evropské unie chce zavést evropské záruky pro děti

Rada Evropské unie představila návrh doporučení, kterým se zavádí evropská záruka pro děti. Cílem návrhu doporučení je předcházet sociálnímu vyloučení dětí a podpořit členské státy v jejich úsilí o zajištění přístupu dětí v nouzi ke kvalitním klíčovým službám. Vláda ČR doporučení v obecné rovině vítá a podporuje je a připomíná, že celou řadu opatření již na národní úrovni provádí. Senát Parlamentu České republiky na své červencové schůzi návrh doporučení projednal a podporuje jej. Zároveň apeluje na Vládu ČR, aby přijala komplexní opatření s cílem řešit situaci dětí v nouzi na vnitrostátní úrovni, a upozorňuje v tomto ohledu na skutečnost, že v ČR žije více než 100 tisíc dětí v chudobě a 20 tisíc dětí je v závažné bytové nouzi, což podstatně omezuje stávající a ohrožuje budoucí rozvoj těchto dětí.

Doporučení se zaměřuje na 4 hlavní oblasti

Členské státy by měly zajistit přístup dětí ke čtyřem klíčovým oblastem:

  • vzdělávání a předškolní péči,
  • zdravotní péči,
  • zdravé výživě,
  • odpovídajícímu bydlení.

Doporučení se vztahuje na děti v nouzi, což jsou osoby mladší 18 let, které jsou ohroženy chudobou nebo sociálním vyloučením. Při identifikaci takových dětí by měly členské státy zohlednit zejména zdravotní postižení, etnický původ, bezdomovectví, ústavní péči atd.

V oblasti vzdělávání se doporučuje například přijmout opatření k předcházení nebo omezování předčasného ukončování školní docházky, opatření k poskytování podpory dětem s poruchami učení nebo zajistit alespoň jedno zdravé jídlo každý školní den.

V oblasti zdravotní péče je třeba zapracovat na bezplatném a včasném odhalování chorob a vývojových problémů.

V oblasti zdravé výživy je žádoucí podporovat nutriční kvalitu ve školním hromadném stravování nebo omezit reklamu na nezdravé potraviny.

Ve čtvrté klíčové oblasti, tj. odpovídající bydlení, se doporučuje, aby členské státy zrevidovaly politiky bydlení, přičemž by tyto politiky měly zahrnovat také politiku sociálního bydlení. Členské státy by se měly bránit umisťování dětí do ústavní péče a zohledňovat jejich nejlepší zájem.

Míra ohrožení dětí chudobou je vyšší než u dospělých

Rada EU přišla s tímto dokument i kvůli tomu, že ve většině zemí evropské sedmadvacítky je míra osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením vyšší u dětí než u celkové populace. V roce 2019 žilo v domácnostech ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením téměř 18 milionů dětí. Snižování rizika chudoby nebo sociálního vyloučení u dětí bylo v posledním desetiletí pomalejší než u běžné populace.

V závislosti na konkrétním členském státě je riziko chudoby u dětí v péči jen jednoho rodiče, v rodinách s třemi a více dětmi nebo v rodinách přistěhovalců nebo Romů až třikrát vyšší než u ostatních dětí. Děti pocházející ze znevýhodněného prostředí vykazují rovněž výrazně nižší míru účasti na vzdělávání. Podle Rady EU i COVID-19 prohloubil existující nerovnosti a přinesl značné riziko zvýšení míry chudoby nebo sociálního vyloučení.

Na podporu opatření vedoucích k řešení dětské chudoby a sociálního vyloučení a k provádění evropské záruky pro děti jsou k dispozici finanční prostředky EU v rámci Evropského sociálního fondu plus na období 2021-2027. Státy, jejichž míra dětí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením přesahuje průměr EU, jsou povinny vyčlenit na boj proti dětské chudobě nebo sociálnímu vyloučení 5 % z prostředků ESF+. Členské státy i nadále mohou využívat projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol do roku 2023. V roce 2023 navrhne Komise revizi tohoto programu s cílem více zpřístupnit zdravé výrobky dětem a umožnit jim lépe pochopit přínosy zdravých a udržitelných potravin.

Celý dokument si můžete přečíst zde.

Zdroj informací: www.senat.cz, www.psp.cz, Rada EU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek