Zrušení dětských domovů pro děti do 3 let věku je blíž možnému schválení zákonodárci

Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PS PČR) doporučil PS PČR, aby vyslovila souhlas s návrhem skupiny poslanců o změně zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Předložený návrh přináší zásadní změny v oblasti dětských domovů pro děti do 3 let věku („bývalé“ kojenecké ústavy). První z těchto změn vychází ze žádoucího zrušení dětských domovů pro děti do 3 let věku jako zvláštního zdravotnického zařízení a současně zařízení ústavní výchovy. Druhou základní změnou je vytvoření nového zdravotně-sociálního zařízení, které přinese komplexní péči o děti s vážným zdravotním znevýhodněním s cílem podpory možnosti dlouhodobé rodinné péče o tyto děti. Jak uvádí důvodová zpráva, tak předkládaná novelizace si neklade za cíl provést komplexně projekt deinstitucionalizace péče o malé děti, ani nahradit existující dětské domovy pro děti do 3 let věku novým ústavním zařízením. Návrh však nesměřuje k tomu, aby se dětská centra „pouze přejmenovala“. Oba základní účely předpokládané legislativy jsou sice propojeny, avšak vzájemně se nepřekrývají a cíl každého z nich je fakticky samostatný.

Dlouhodobá kritika Česka kvůli umísťování malých dětí do ústavů

Česko čelí dlouhodobě mezinárodní kritice kvůli umísťování dětí do 3 let věku do ústavní péče. Přestože se má jednat o zařízení pro děti do 3 let věku, z výzkumu mezinárodní organizace LUMOS vyplývá, že celkem 41 % všech dětí umístěných v těchto zařízeních v roce 2019 byly děti starší 4 let, zařízení tak fakticky neplní svůj primární účel péče o děti do 3 let. V důvodové zprávě k návrhu změny zákona stojí, že základním problémem dětských domovů pro děti do 3 let věku je tak nejen zásadní nevhodnost institucionální péče o děti nízkého věku z důvodu zásadních dopadů této péče na jejich rozvoj, ale i nepopíratelná nefunkčnost dětských domovů jako zdravotnických zařízení. Dětské domov pro děti do 3 let věku jsou podle aktuální právní úpravy zdravotnickým zařízením, zdravotní služby poskytují přibližně v rámci jedné třetiny své činnosti a vedle tohoto pak z důvodu potřebnosti takové péče poskytují služby sociální, respektive zdravotně-sociální, aniž by však disponovaly odpovídající registrací a legislativním zázemím. Takový stav je podle předkladatelů změny zcela neudržitelný a účel ochrany rodin s dětmi, které takovou ochranu potřebují, nenaplňuje

Navrhovaná právní úprava má dále výrazný pozitivní dopad na naplnění závazků České republiky vyplývajících pro ni z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, která popření jakékoli formy diskriminace deklaruje již v rámci své Preambule. Nová úprava dále podporuje naplnění požadavků, které pro nás vyplývají z Úmluvy o právech dítěte. Podpora přirozeného prostředí vyplývá také z Úmluvy o právech dítěte.

Vláda dala návrhu změny zákona neutrální stanovisko

Vláda na své schůzi na konci července loňského roku návrh novely zákona projednala a zaujala k tomuto návrhu neutrální stanovisko s tím, že měla několik upozornění, která by měla být zohledněna v dalším legislativním procesu. Vláda si je vědoma, že transformace dětských domovů pro děti do 3 let věku je potřebná, avšak jde o významný zásah do systému péče o ohrožené děti a z tohoto důvodu by považovala za vhodnější, aby byl návrh zákona připraven Ministerstvem zdravotnictví a projednán v řádném legislativním procesu za účasti a vyjádření všech připomínkových míst, neboť se jedná o složitou problematiku na zdravotně-sociálním pomezí.

Projednávání celého tisku můžete sledovat na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pod sněmovním tiskem 944.

Zdroj informací: www.psp.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek