Nový Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy řeší budoucnost dětských domovů i rozvoj středisek výchovné péče

Vláda ČR na konci roku 2023 schválila Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023-2027 (dále jen “Záměr”), který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Dokument řeší například jeden z nejpalčivějších problémů českého školství, a to je nerovnost v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Výsledky nedávného mezinárodního šetření PISA 2022 ukázaly, že v Česku stále závisí úspěch žáků do značné míry na jejich rodinném zázemí, a proto je třeba pokračovat v opatřeních a aktivitách zaměřených na žáky, kteří takovou podporu nemají. Záměr se také věnuje prevenci rizikového chování a náhradní výchovné péči.

Cílem v této oblasti je zefektivnění systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny, který bude prioritně realizován například prostřednictvím mezioborového přístupu, minimalizace doby strávené dítětem v ústavní výchově nebo zvýšením kvality péče o děti v podobě nových přístupů a strategií práce s dětmi s poruchami chování. Současný systém podle Záměru vykazuje jistá negativa. Zmínit lze například to, že děti jsou umisťovány dle volných kapacit zařízení, nikoliv dle jejich potřeb. Není tak efektivně a dostatečně využit potenciál specializace služeb zařízení a některá zařízení jsou nucena pracovat s potřebami dětí, na které nejsou prostorově, odborně i kapacitně uzpůsobena. Děti jsou v systému neúměrně dlouhou dobu, což jim snižuje pravděpodobnost úspěšného návratu do běžného života. Pro děti opouštějící náhradní péči není dostatečná podpora (není kapacita na efektivní poskytování následné péče po odchodu za zařízení.

Podle informací MŠMT v současnosti prochází ročně školským systémem péče o ohrožené děti přibližně 8 tisíc dětí. Významně od roku 2007/2008 stoupá poptávka po preventivních službách, které nabízejí střediska výchovné péče v různých formách.

Záměr mluví rovněž o revizi podoby ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Cílem opatření je zavedení efektivních intervencí za účelem zvýšení dostupnosti preventivní i následné práce s dítětem a rodinou, která je v současné době nedostupná. Spolužití dítěte se svou rodinou a dalšími blízkými osobami bude umožněno do té míry, do které toho rodiče budou schopni. MŠMT posílí rozvoj kvality a dostupnosti zejména ambulantní služby za účelem vyšší míry prevence rizikového chování. Ve školním prostředí bude podporováno zvyšování kompetencí pedagogů k včasné identifikaci potřeb dítěte tak, aby byly včas a efektivně realizovány nezbytné preventivní intervence vedoucí k odklonění od rizikového chování. Současně musí být nastaven takový postup, že rodiče či osoby pečující budou mít povinnost účastnit se programů, docházet do skupin, účastnit se povinně akcí na podporu jejich rodičovských a jiných kompetencí tak, aby došlo k vyrovnání podmínek v rodině, kde dítě, jež je ohroženo rizikovým chováním, žije. MŠMT chce také zaměřit pozornost na dostatečnou a efektivní komplexní diagnostiku potřeb dětí s cílem eliminovat umístění dítěte do zařízení a současně uplatňovat včasné efektivní a adekvátní intervence ve vztahu k potřebám dítěte. V současné době diagnostikou projde přibližně 26 % dětí. Cílem je minimálně 40 %. Dokument uvádí, že děti umístěné přímo do zařízení ústavní výchovy bez kvalitní diagnostiky a případové konference se potýkají s problematickou adaptací v těchto zařízeních a následně se u nich vyskytují obtížně řešitelné výchovné potíže.

MŠMT také připraví novou právní úpravu, která plně nahradí zákon č. 109/2002 Sb., o ústavní a ochranné výchově. Tento zákon bude obsahovat cílené nástroje minimalizace doby v ústavní péči. Jedná se například o již zmiňovanou diagnostiku dítěte před přijetím do zařízení, realizace případových konferencí před přijetím dětí do zařízení, respektování doporučení diagnostického ústavu ze strany orgánů sociálně-právní ochrany dětí a soudů.

MŠMT má také v plánu na území každého okresu zřídit ambulantní středisko výchovné péče a zabezpečí personální kapacity těchto středisek. MŠMT počítá s nárůstem podílu péče v menších rodinných skupinách včetně s tím související úpravy kapacit dle potřeb a možností jednotlivých zřizovatelů.

Celá strategie je k přečtení ZDE.

Zdroj informací: www.msmt.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek