Finanční prostředky z OP Zaměstnanost+ podpoří služby pro rodiny s dětmi a transformaci systému péče o ohrožené děti

V rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) pro období 2021-2027, který v říjnu letošního roku schválila Vláda ČR, se podpora v oblasti sociálního začleňování zaměří kromě jiného na rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, ohrožené děti, mladistvé a mladé dospělé.

Za účelem naplnění tohoto specifického cíle budou podporovány zejména tyto aktivity:

  1. Podpora sociální práce zaměřené na rodiny s dětmi s důrazem na potřeby dítěte, dalších služeb a aktivit (poradenství, motivačních programů na podporu rodičovských kompetencí, k předškolnímu a školnímu vzdělávání, multidisciplinární spolupráce apod.) za účelem prevence a řešení předčasných odchodů dětí ze vzdělávání;
  2. Programy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, programy podpory transformace systému péče o ohrožené děti ve smyslu rozvoje nástrojů k včasné pomoci rodinám za účelem zabránění odebrání dítěte z péče vlastních rodičů a jejich umístění do náhradní péče, programy zaměřené na rozvoj a profesionalizaci náhradní rodinné péče, programy na podporu aktivní účasti dětí a dospívajících mladých lidí při rozhodování o záležitostech, které se jich týkají, podpora osob opouštějících zařízení ústavní péče či náhradní rodinnou péči.
  3. Podpora transformace systému péče o ohrožené děti a deinstitucionalizace pobytových služeb pro děti (zejména zařízení péče pro děti mladší tří let), rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních, terénních služeb, včetně destigmatizačních aktivit.
  4. Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování (včetně nových modelů sociálně-právní ochrany dětí), přenos dobré praxe a podpora pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů.

Aktivity v rámci tohoto specifického cíle přispívají k naplňování Evropského pilíře sociálních práv. V oblasti služeb pro rodiny a děti budou zavedeny služby prevence a intervence, které napomohou včasnému komplexnímu řešení nepříznivé situace dítěte a rodiny. Podpora těchto služeb dlouhodobě zefektivní systém péče o rodiny a děti a bude podpořena aktivizace rodin a dětí tak, aby do budoucna zvládly řešení nepříznivé situace samostatně s využitím vlastních přirozených zdrojů podpory. Podpora služeb pro rodiny a děti rovněž přispěje k prevenci a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání. Podpora sociálního začleňování bude v souladu s komplexním regionálním a místním rozvojem.

Nyní, po schválení OPZ+ vládou ČR, proběhne ukončování neformálního dialogu s Evropskou komisí. Následně bude program oficiálně předložen Komisi, čímž bude zahájen formální proces vyjednávání programu. Schválení programu Evropskou komisí se předpokládá začátkem roku 2022.

Celý dokument programu Zaměstnanost+ najdete zde.

Zdroj informací: www.mpsv.cz, www.esfcr.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek