Děti se zdravotním postižením stále ještě žijí ve velkokapacitních domovech, často s dospělými klienty

Kancelář Veřejného ochránce práv realizovala výzkum týkající se domovů pro osoby se zdravotním postižením (DOZP). Tento výzkum se zabýval životem lidí s postižením v těchto domovech, zvláštní kapitola pak byla věnována dětem. V České republice bylo k datu zpracování výzkumu 205 DOZP a dotazník vyplnilo 76 % z nich. V těchto zařízeních žije zhruba 365 dětí a více než čtvrtina z nich žije v tzv. velkokapacitních zařízeních (nad 76 klientů). Pouze 19 dětí (tj. 5 %) s postižením žije v domovech s kapacitou do 20 klientů.

Děti žijí s klienty dospělého věku

Ve 13 domovech žilo pouze jedno či dvě děti a všichni ostatní klienti byli v dospělém věku. Podle ombudsmana za takového stavu hrozí, že děti budou zcela izolovány od svých vrstevníků, stejně jako je přítomno riziko, že potřeby dětí budou poskytovatelem opomíjeny vůči potřebám dospělých klientů, které jsou v těchto případech většinové.

Nejvíce dětí přichází mezi 11.-15. rokem

Ombudsmana také zajímalo, v jakém věku děti do DOZP v posledních pěti letech přicházely. Nejvíce klientů (39 %) přišlo ve věku 11 až 15 let. Přibližně čtvrtinu tvořili klienti ve věku 6 až 10 let a podobný počet představovali klienti mezi 16 a 18 lety. Dětských klientů ve věku 3 až 5 let vstoupilo do DOZP za posledních pět let 13 %. Zvýšený nárůst příchodů dětí do domovů v období 6 až 10 let může být zapříčiněn mimo jiné počátkem povinné školní docházky. V situaci, kdy je pro rodiče obtížné zajistit vzdělávání dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami v místě bydliště, využijí možnosti umístit dítě do domova se zdravotním postižením.

Rodinám také v tomto období končí možnost využívat služby rané péče, přičemž jiná takto komplexní služba pro celou rodinu dítěte s postižením pro pozdější období neexistuje. Nedostatečné množství sociálních služeb (zejména služeb odlehčovacích), které by podpořily rodiny dětí žijících v domácím prostředí, u kterých se s přibývajícím věkem a dospíváním stává péče bez pomoci fakticky velmi obtížná, se pak může odrážet také ve vysokém množství příchodů dětí do domovů mezi 11 a 15 rokem. Tomuto nárůstu by mohlo do budoucna napomoci zvýšení dostupnosti sociálních služeb podporujících celou rodinu (například i rozšíření věkové hranice pro poskytování služby rané péče).

Většina dětí zůstane v DOZP i po dosažení zletilosti

Alarmující je také číslo klientů, kteří po dosažené zletilosti toto zařízení opustili do vlastního bydlení. Zhruba 93 % dětí, které dosáhly v zařízení zletilosti, v tomto zařízení zůstalo. Žádný klient se po dosažení zletilosti neodstěhoval do vlastního bydlení. Pouze 11 % DOZP sdělilo, že spolupracují s orgánem sociálně-právní ochrany dětí na možnosti odchodu dítěte do rodinné péče.

Téměř polovina všech DOZP s dětskými klienty uvedla, že je pro ně obtížné zajistit dostupnost dětské a dorostové psychiatrie.

Přibližně dvě pětiny (41 %) dětí žily v DOZP na základě smlouvy uzavřené s domovem a tři pětiny (59 %) dětí na základě nařízené ústavní výchovy. Poměrně vysoký počet dětí žijících v domovech na základě uzavřené smlouvy (přibližně dvě pětiny dětí) může odrážet skutečnost, že podpisu smlouvy nemusí předcházet snaha soudu či OSPOD, aby dítě mohlo zůstat v původní rodině nebo v péči jiné osoby. OSPOD se navíc o případech dětí s postižením žijících v domově na základě smlouvy mohou dozvědět až několika měsíců poté, kdy se dítě do domova dostane.

Celá zpráva je dostupná na této stránce.

Zdroj informací: www.ochrance.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek