Doporučení MPSV k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo doporučení k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí od 1. března 2021. Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) musí i v době nouzového stavu a omezeného režimu fungování správních orgánů zajistit náležitou ochranu dětem, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku, jsou ve vážném ohrožení života, zdraví, normálního vývoje nebo jiného důležitého zájmu, včetně dětí ohrožených tělesným nebo duševním násilím ze strany rodiče nebo jiné osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti.

Kontakty rodičů a dětí

Doporučení MPSV se také zabývá vzájemnými kontakty rodičů a dětí a zmiňuje příklady výjimek ze zákazu volného pohybu osob. Výjimku lze využít pro cesty za účelem převzetí dítěte do dočasné, dlouhodobé nebo trvalé péče nebo za účelem zajištění nezbytných potřeb dítěte (např. dovezení léků, zdravotnických pomůcek atd.). Pokud jde o realizaci vzájemného práva dítěte, rodiče nebo jiné osoby blízké na udržování osobního styku, je možné osobní styk s dítětem uskutečnit zásadně jen v případě, že je spojen se zajišťováním dočasné péče o dítě, tj. pokud dítě v rámci realizace styku dočasně pobývá u oprávněné osoby, se kterou jinak obvykle žije. V ostatních případech je nezbytné osobní styk s dítětem nahradit jinými formami komunikace mezi dítětem a oprávněnou osobou.

Pro realizaci kontaktů dětí svěřených do NRP se svými rodiči či osobami blízkými platí analogicky výše uvedená pravidla, tzn. je vhodné dočasně minimalizovat osobní kontakty a zabezpečit kontakty v náhradní formě.

Omezení zprostředkování náhradní rodinné péče

MPSV také uvádí, že do konce vyhlášeného nouzového stavu nemá docházet ke zprostředkování náhradní rodinné péče, tj. krajské úřady nemají vydávat rozhodnutí o vhodnosti stát se osvojitelem nebo pěstounem. Pokud již bylo oznámení vydáno, ale nezačalo seznamování, nemělo by k seznámení zatím docházet. Pakliže již seznamování začalo, je možné v něm pokračovat s ohledem na věk dítěte, situaci zájemců a prostředí, ve kterém se dítě aktuálně nachází. Stále však platí, že účelem vydaných mimořádných opatření je minimalizace osobních kontaktů. Je třeba poznamenat, že za této situace je možné požádat o prodloužení doby vzájemného seznamování o dobu trvání krizových opatření.

V případě již vydaného soudního rozhodnutí o předání dítěte do péče budoucích pečovatelů, je třeba dítě těmto zájemcům do jejich péče předat, ledaže by tomu bránila zdravotní situace dítěte (karanténa, izolace).

Minimalizace osobních kontaktů v rámci doprovázení

U doprovázení pěstounských rodin by rovněž mělo dojít k využívání distančních forem sledování naplňování dohod o výkonu pěstounské péče. Lze využívat telefon, Skype či jinou formu dálkového přístupu ideálně ve spojitosti s vizuálním kontaktem. Stejné formy komunikace by měly doprovázející organizace využívat i pro poradenství, psychologickou, terapeutickou nebo vzdělávací činnost.

Celé doporučení MPSV ze dne 2. března 2021 najdete na této stránce.

Zdroj informací: www.mpsv.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek