Seriál o novele zákona o SPOD, díl druhý: Dohody o výkonu pěstounské péče a státní příspěvek na výkon PP

Odborná podpora a služby podporující výkon pěstounské péče jsou předpokladem kvalitního zajištění potřeb ohrožených dětí svěřovaných do náhradních rodin, a proto návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí počítá s navýšením státního příspěvku na výkon pěstounské péče tak, aby odpovídal reálným nákladům na podporu pěstounů. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče nebyl zvýšen od roku 2013, ačkoli se zvyšují ceny služeb, nájmy, ceny energií a v neposlední řadě mzdy a platy sociálních pracovníků a dalších odborníků, kteří poskytují pěstounům odbornou pomoc a podporu při naplňování práv a povinností daných zákonem.

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče by se měl zvýšit, vyúčtovat a nevyčerpanou část vrátit

Navrhovaná výše státního příspěvku je na dohodu a rok 54 000 Kč (tj. 4 500 Kč na měsíc), oproti současným 48 000 Kč. O využívání státního příspěvku a jeho optimální výši také pojednává čerstvý výzkum Výzkumného ústavu státu a práce, o kterém jsme vás informovali 24. února 2021 v tomto článku. Novela také přináší omezení možnosti ukončování dohod o výkonu pěstounské péče v průběhu kalendářního roku jako je tomu například u zdravotních pojišťoven. Důvodem této změny je zabránění neodůvodněným přechodům pěstounů mezi jednotlivými doprovázejícími organizacemi a duplicitnímu čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

Novela také počítá se zakotvením povinnosti příjemců státního příspěvku na výkon pěstounské péče předkládat do 31. března následujícího kalendářního roku přehled využití tohoto příspěvku za uplynulý rok a také s vrácením nevyčerpaných prostředků zpět na účet Úřadu práce ČR.

Zprávy o výkonu pěstounské péče nově i OSPODU dítěte

Zprávy o průběhu výkonu pěstounské péče a o naplňování dohody o výkonu pěstounské péče bude doprovázející osoba nově předávat rovněž obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu dítěte, v jehož evidenci je zařazeno dítě svěřené do pěstounské péče. Nyní se tyto průběžné zprávy předávají pouze obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu osoby pečující nebo osoby v evidenci. Vedle pravidelných zpráv o průběhu výkonu pěstounské péče zpracovávaných nejméně jednou za 6 měsíců je žádoucí, aby dotčené obecní úřady obcí s rozšířenou působností obdržely vždy také závěrečnou zprávu o průběhu výkonu pěstounské péče v případě, že dojde k úplnému ukončení, resp. zániku dohody o výkonu pěstounské péče. Nově se stanoví také 15 denní lhůta pro předání požadovaných zpráv příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, která v současné době upravena není, což v praxi činí problémy.

Srovnávací tabulka

Připravili jsme pro vás rovněž srovnávací tabulku nejdůležitějších změn v oblasti dohod o výkonu pěstounské péče a státního příspěvku na výkon PP.

Tento článek je součástí seriálu o novele zákona o SPOD – První díl: Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Zdroj informací: www.psp.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek